C-Level Yöneticiler ve İş Adamları yerel ve uluslararası vergileme konusunda danışman istihdam etmek zorundadır. Çoğu zaman bünyesinde vergi uzmanı çalıştırsalar dahi vergi işlemlerinin doğruluğu için bir profesyonele ihtiyaçları vardır. Bu hem İş Adamlarının hem de C-Level Yöneticilerin kendilerini güvenceye almaları için gereklidir.

Standards and Partners vergi danışmanlıklarını doğrudan PARTNERLER seviyesinde yazılı verir. Meselenin hassasiyeti nedeniyle diğer seviyedeki iş arkadaşlarımız partner seviyesine kadar vergi konusunda doğrudan danışmanlık yapamazlar. Bu nedenle danışmanlık arzı sınırlıdır ve “exclusive”dir.

Vergi danışmanlığı yalnızca devlette en üst düzey vergi incelemesi yapmış, kanunların hazırlanmasında, vergi uygulamasında idari görevde bulunmuş Hesap Uzmanları, Maliye Müfettişleri ve Gelirler Kontrolörleri tarafından yapılmaktadır.

Büyük mükelleflerin sıkça başvurduğu bir yöntem ise birden fazla vergi danışmanı istihdam ederek gerekli çapraz kontrolleri sağlamak ve vergi güvenlik seviyelerini bu yolla arttırmakdır. Bazı firmalar bu tip çapraz danışmanlıklara soğuk bakabilirler. Ancak Standards and Partners bu tip yapılanmalarda aktif rol alır.

Doğrudan vergi partnerleri tarafından üretilen bir hizmettir. Vergi mevzuları yüksek seviyede gizlilik gerektirdiğinden sorularınız hakkında sekreter, yardımcı vb. kişilerin bilgilendirilmesi sözkonusu değildir.

Görüşler, Maliye Bakanlığı’nda vergi denetimi ve vergi yöneticiliği yapmış, vergi uygulamalarına yön vermiş ve sonrasında Yeminli Mali Müşavir ünvanı ile özel sektörde çalışmalarına devam eden uzmanların görüşleridir.

Görüşü hazırlayacak YMM, gerek görmesi halinde SnP Danışma Komisyonu’nu toplar ve tereddüte mahal vermeyecek şekilde görüşü oluşturur.

Görüşe katılmayan üye varsa aksi görüşleri de belirtmek suretiyle görüşü oluşturur.

İlk bakışta vergi karşısında kanuni olamayan bir fiilde bulunuyormuşsunuz izlenimi verse de , aksine vergi planlama çoğu zaman kanun koyucunun arzuladığı şeylerin ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Yaptığınız yatırımlar, yatırım bölgeniz, kullanamadığınız istisnalar, dikkate almadığınız teşvik sistemi ve benzeri kanuni haklarınız vergi planlamasının parçasıdır. Bununla beraber işletmenin veya holdingin yapısı, konumu vergilemeye doğrudan etkilidir.

Standards and Partners mükelleflerin vergileri tam ödemeleri için gerekli önlemleri alır, ancak vergi planlaması ile ödenecek vergiyi kanuni imkanlar çerçevesinde en aza indirir.

Vergi planlaması zaman zaman uluslararası platformda ihtiyaç duyulan bir durumdur. İşletmeler uluslararası işlemlerinde “Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaşları”nı da dikkate alarak ödemeleri gereken vergiyi detaylı şekilde planlamak zorundadır.

Standards and Partners dünya üzerindeki her noktadaki vergileme ile Türk Vergi Sistemi arasındaki bağlantıyı tespit eder ve uygun vergi yapısını işletmelere önerir.

Standards and Partners firmaların transfer fiyatlandırması politikalarının oluşturulması, gerekli raporlamaların yapılması konularında Türkiye’nin önde gelen kuruluşudur.

Özellikle transfer fiyatlandırması konusunda ülkenin ilk 10’u içindeki büyük kuruluşlarına transfer fiyatlandırması hizmeti vermektedir. Bu hizmetin özelliği ileri bir vergicilik, finans ve işletmecilik bilgisi ile bu hizmetin üretilebilmesidir.

Standards and Partners, transfer fiyatlandırması hizmeti Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’nda yöneticilik yapmış bilgi ve tecrübede vergiciler, en az master seviyesinde eğitim almış işletmeci ve finanscılar tarafından yürütülmektedir.

Tam Tasdik Hizmetleri

3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında, kanuna göre talep eden şirketler hesap dönemleri içerisindeki muhasebe kayıtlarını bir Yeminli Mali Müşavire denetletme hakkına sahiptir. Meslek mensubu tarafından yapılan bu denetim, Maliye Bakanlığı elemanları tarafından yapılmış denetim olarak kabul edilmektedir.

Gerçekten de denetlenmeyen vergi hesapları yıkıcı etki yapabilir ve öngürülmeyen sonuçlara neden olabilir. Bu önemli bir iddiadır ve şu basit örnekte bu yıkıcılık gözler önüne serilmektedir;

5 yıl önceden başlayıp hala devam eden bir yanlış nedeni ile her yıl 1.000 TL eksik vergi ödenmesi, 24.215 TL tutarında vergi, kaçakçılık cezası ve faiz ödenmesi ile sonuçlanabilir. Bu her yıl yapılan 1.000 TL’lik  bir eksik ödemenin karşılığıdır. Eksik ödenen tutar 10.000.000 TL ise ödemeniz gereken tutar 240.215.000 TL’dir. Bu durum bazı vergisel hataların ölümcüllüğüne ve yıkıcılığına bir örnektir. Bu örnek C-Level Yönetici ve İşadamları’nın neden vergisel konularda hassasiyet göstermeleri gerektiğinin bir göstergesidir.

Diğer Tasdik Hizmetleri

  • Sermayenin ödendiğinin tespiti
  • Sermayeye ilave edilecek ortak alacaklarının tespiti
  • Dağıtılmayan geçmiş yıllar karlarının tespiti
  • TÜBİTAK – TEYDEB YMM Proje harcamaları değerlendirme ve tasdiki
  • Enflasyon düzeltmesinde öz sermaye kalemlerine ait olumlu farkların sermayeye ilavesi tasdik raporu
  • Kurumlar Vergisi’nden istisna kazançlara ilişkin tasdik işlemleri
  • Bankalardan talep edilen kredi ve teminat mektupları için verilen hesap durumu belgelerinin tasdik işlemleri
  • Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu Kapsamında Üretim Tasdik Raporu
  • 3568 sayılı yasa ve Vergi Usul Kanunu gereğince tasdik kapsamına alınan ve/veya alınacak diğer işlemler

KDV İadesi

KDV sistemi farklı oranları ve istisnaları ile çoğu zaman işletmelerin üzerinde yük bırakan bir vergi olabilmektedir. İstisna ve oran farklılaştırmasından doğan bu yükün işletmelerin üzerinde kalmasını önleme amacıyla, KDV’nin mükelleflere iade edilmesi uygulaması söz konusudur.

Diğer taraftan KDV iade sisteminin kötüye kullanılması ve çok çeşitli hilelerin önüne geçilmesi amacıyla dizayn edilen sistem oldukça karmaşık hale gelmiştir.

Standards and Partners firmaların yapılarını ve kayıt sistemlerini KDV iadesi sistemine uygun hale getirmek için analiz eder, vergi ve muhasebe yapısını bu amaca göre revize eder.

Standards and Partners çözüm ortağı YMM’ler aracılığı ile bu iadeler kanunun öngördüğü kurallara göre olabilecek en hızlı biçimde alınır.

Gelir idaresinin uyguladığı VEDOP, VEDOP 2  ve Veri Ambarı Projeleri 2000’li yılların elektronik mali veri akışını şekillendirdi. Neredeyse tüm mali hayat elektronik ortama aktarıldı. İncelemelerin seçimi MERAK programına bırakıldı. İncelemelerin kendisinde dahi inceleme elemanları çoğu zaman defter görmeksizin incelemelerine başladılar. Zira inceleme için gereken her bilgi zaten parça parça veri ambarında bulunmaktadır. Diğer bir söyleyişle, vergi inclemelerine ilişkin veri ve ispatlama yöntemleri 2000’li yıllardan sonra devrime uğramış ve çoğu kayıt elektronik sistem üzerinden yapılmaya başlanmıştır.

İnceleme Süreci

– Vergi Toplama ve İspatlama

– Hukuka Uygunluk

– Rapora Bağlanma

– Uzlaşma

– Vergi Davaları

Vergi İnceleme Refakati

Bir Türk söyleyişine göre “En pahallı çay, vergi müfettişinin ikram ettiği çaydır.”

Standards and Partners vergi denetimlerinin her aşamasında, yalnızca ve yalnızca kamuda Baş Denetçi ünvanı almış ve birçok kez vergi incelemesi yapmış en üst düzey vergiciler ile denetime eşlik edilir. Mükellefin haklarını savunur. İnceleme süresince C-Level Yönetici veya İş Adamına durumu periyodik rapor eder ve incelemenin muhtemel sonuçları hakkında bilgi verir.

Türkiye’de Vergi Müfettişleri ağır sınavlar ile özenle seçilmiş, çok iyi eğitim almış, iyi yetişmiş, kabiliyetli kişilerdir.

Bu nedenle incelemelere aynı güç dengesini kurmak, eski bir vergi denetçisinin incelemeye eşlik etmesini temin etmek sağlıklı bir vergi inceleme sürecinin temel kuralıdır.

Vergi İnceleme Raporu Değerlendirme Komisyonu

Vergi müfettişlerince yazılan raporların YMM’lerden ve avukatlardan oluşan bir komisyon tarafından değerlendirilmesi yönünde sunulan bir hizmettir.

Bu hizmetin amacı yapılan incelemenin  usul ve esas açısından değerlendirilmesi ve bir yol haritası oluşturmasından ibarettir.

SnP Rapor değerlendirme komisyonu raporun zayıf ve kuvvetli noktalarını analiz eder. Sonuçları değerlendirir ve mahkemeye gidilmesi veya uzlaşılması yönünde görüşünü bildirir.

Vergi Uyuşmazlıkları ve Mahkeme Savunmaları 

Vergi uyuşmazlıkları, tahakkuk eden ve uzlaşılamayan vergi için mahkeme yolunu seçmekten başka yol kalmamaktadır. Vergi mahkemelerine başvuru süreye bağlıdır ve bu süre hak düşürücü süredir.

Vergi uyuşmazlıkları vergi mahkemelerinde başlayıp, bölge idare mahkemeleri ve Danıştay’da nihayetlenen uzun bir süreçtir.

Savunmalar hazırlanırken, vergisel olayın tarihsel gelişimi, kanunun lafzı, ruhu, gerekçesi, idarenin o olaya ilişkin uygulamaları, vermiş olduğu görüşler, hepsi ayrı ayrı kritik öneme haizdir. Ancak daha önemlisi yargı içtihatlarına ve daha önceki mahkeme kararlarına hakimiyettir.

Standards and Partners vergi davaları konusunda kendini ispatlamış vergi danışmanları ve hukukçular ile çalışır. Savunmalar hazırlanırken asla şablon savunmalar kullanılmaz. Firmaya özel savunma hazırlanır. Savunma öncesi rapordaki iddialar ve ilgili deliller vergici ve hukukçulardan oluşan bir takım tarafından tespit edilir, tartışılır ve savunma hazırlık süreci için çalışmaların yönü belirlenir. Nihai aşamada çalışmalar tekrar gözden geçirilir ve tüm ekibin onayı ile savunma hazırlanır.

Standards and Partners savunmalarını yalnızca yazılı değil, görsel materyaller kullanarak vergisel olayları daha anlaşılır hale getirir.

Uzmanlıklar, bilgi ve tecrübe vergi uyuşmazlıklarında Standards and Partners’ın dayandığı saç ayaklarıdır.