Strateji Danışmanlığı

Strateji danışmanlığı temel olarak firmanın kısa ve uzun vadelerde ulaşmak isteyeceği hedefin belirgin hale getirilmesine dayanır.

Belirlenen hedeflere ulaşmak için kullanılabilecek araçlar ve sistemlerin seçilmesinde işadamları ve yöneticilere yardımcı olmayı hedefler. Alet çantasındaki araçların risklerini ve avantajlarını ortaya koyar.

Üretim, pazarlama, finansal stratejileri ayrı ayrı değerlendir.

Bütün bunların ötesinde hedefe ulaşmak için  gidilecek yolda karşılaşılacak muhtemel engelleri, riskerleri tespit etmeye çalışır.

Birleşme sonrası yeni kurulacak işletme, birleşmeye katılan firmaların tek tek piyasa değerleri toplamından ne kadar daha yüksek bir değere sahip ise, birleşme o kadar başarılıdır.

a) Finansman Kolaylığı: Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler, genellikle iç kaynaklarla büyüme kısır döngüsüyle  karşı karşıyadırlar. Bu durumda, büyük bir işletmenin birleşmesini kabul edebilirler.

b) Katma Değer Oluşturma İsteği: Şayet birleşme yoluyla yeni oluşan şirketin piyasa değeri, tek tek şirketlerin toplam piyasa değerinin üzerinde ise bu durum iki veya daha fazla şirketi birleştirmek için teşvik edici bir unsur olabilir.

c) Üretim Metodunun Bütünleşmesi: Normal  olarak bir şirket, diğer bir şirketin hammaddesini üretiyorsa üretim metodunun teknik olarak bütünleşmesi ve teknolojiyi birlikte kullanmak için bu iki şirket birleşebilir.

d) Firmanın Kötü Yönetilmesi: Kötü yönetilen bir şirketin kullanılmayan aktifleri başka bir şirketin daha verimli yönetimi altında daha iyi değerlendirmek amacıyla iki şirket birleşebilir.

e) Vergi Yasalarının Sağladığı Üstünlükler: Şirketleri birleşmeye iten  faktörlerden biri de kar veya zararlarını, birleşme yoluyla ileri ve geriye taşıyabilmeleridir. Yani karlı bir işletme, zarar eden bir işletmeyi satın alarak, mahsup yapmak suretiyle vergiden tasarruf edebilir.

f) Psikolojik Etmenler: Şirket birleşmelerinde ekonomik  nedenlerin ön planda olmasına karşın bazen psikolojik etmenler de birleşmeye iten neden olabilir. Kişinin  yönetimsel veya finans alanındaki yeteneklerini gösterme arzusu, daha büyük bir şirketi yönetme tutkusu, şirketin devamını emniyet altına alma duygusu,birleşme kararlarında etkili olmaktadır.

Bazen zamanınız yoktur, beklemek istemezsiniz, rekabetten yorulmuşsunuzdur, satın alırsınız.

Büyüme stratejileri içinde, “satın alma” özellikle teknolojide geri kalmak istemeyen şirketlerin hızlı adımlar atmasını sağlar. Rekabetin yoğun olduğu internet, perakende ve finansta bir adım öne geçmek için satın almalar yaygın biçimde kullanılır. Standards and Partners satın alma stratejinizi oluşturmada ve özellikle satın alma fiyatınızı belirlemede firmanıza yardımcı olacaktır. Devralmanın başarısı için doğru fiyatı ödediğinizden emin olmanız gerekir.

Saat üreticisi Swatch ile Mercedes-Benz’in birlikte Smart Car’ı yaratmalarına kimse anlam veremedi. Oysa Smart Car’dan sonra Swatch markası unutulmaz oldu ve Mercedes küçük araba üretimine adım atmış oldu.

Farklı işletmelerle bilgi ve deneyimlerini bir araya getirerek kurulan işbirliklerinden bir diğeri ise ortak girişimlerdir. Ortak girşimlerde belirli bir alanda işbirliği yapan işletmeler varlık ve yeteneklerini bir araya getirerek yeni bir işletme kurarlar ki bu yeni oluşum joint venture olarak adlandırılır.

Burada anahtar kavram yaratıcılıktır ve Smart Car örneğinde olduğu gibi var olandan başka bir bakış açısına, creative bir ekibin yaratıcılığına ihtiyaç duyulacaktır. Standards and Partners yeni dünyaya açılmanıza eşlik edecek muhtemel risklerden korunmanızı sağlayacaktır.

Nasıl olur da lisansınızı kullandırmak veya başkasının lisansını kullanmak büyüme ile sonuçlanır.

Lisans anlaşması, patent hakkı sebebiyle korunan belirli bir mamulün üretilmesine veya pazarlanmasına izin veren bir iş birliğidir. Bu yolla bir işletme belirli bir maddi olmayan hakkı (know-how, teknoloji, marka, süreç, bilgi veya yönetimi kullanma hakkı), başka  bir işletmeden, belirli bir ödeme karşılığı, belirli bir coğafi bölgede veya belirli bir süre için satın almaktadır.

Teknoloji ve marka üretemeyen veya yenilik yapamayan işletmelerin pek çoğu lisans anlaşmaları yoluyla pazara girmeyi tercih etmekte ve bu şekilde büyüme süreçlerine katkıda bulunmaktadır. Lisansörler ise yabancı oldukları piyasalara bu yolla girerek tüm risk ve maliyetleri sıfırlamakta ve bu şekilde büyümeleri gerçekleşmektedir.

Lisans kullanma veya lisansını paylaşma yoluyla büyüme konusunda Standards and Partners size destek olacaktır. Şirketiniz ile ilgili olabilecek dünya genelindeki lisansörlerden sizleri haberdar edecektir. Size ait olan lisanslar ile ilgilenebilecek müşteriler konusunda da sizi bilgilendirecek ve muhtemel risklerden korunmanıza yardımcı olacaktır.

Küçük ölçekli işletmelerin büyüme süreçlerine büyük katkısı bulunan sistemler ve ticari metotlar kullanılarak ticaret yapmaktır. Küçük işletmeler önemli bir know-how elde eder ve sermayesini bu sisteme vakfeder ve bunun karşılığında da ana şirkete kazancından pay verir.

Küçük işletmeler için durum bu şekilde iken, ana işletme için durum farklıdır. Ana işletme kendi giremediği piyasalardan elde etmesi muhtemel karları, yerel sermayeyi kullanarak elde etmektedir. Diğer bir deyişle yerel sermayeler ile işbirliği yaparak kendi sermayesi ile ulaşamadığı piyasalara ulaşabilmektedir.

Standards and Partners franchsing ile büyüme metodunun firmanız için avantajlı ve dezavantajlı yönlerini tespit için sizinle çalışır. Bu büyüme modeli için firmanızın uygun olup olmadığını belirlemede ve franchsinginizi çekici hale getirmede gerekli çalışmayı yapar.

Çoğu ilginç birleşme vakasında ihtiyaç duyulan nakit akışının zaten satın alınan şirket tarafından sağlanıyor olmasıdır.

Özellikle satın almalarda işletmelerin bilanço kalemlerinin likiditesi kritik öneme haizdir. Likit bir aktifin, devralma finansman ihtiyacını hafifleteceği muhakkaktır.

Devralma haricindeki diğer dış büyüme yöntemleri ise önemli bir kaynak ihtiyacı doğurmaz.

Bütün bu süreçlerde uluslararası fonlar ve doğrudan uluslarası yatırımcılar ile firmanız biraraya getirilirek ilgili finans temini konusunda Standards and Partners tarafından destek verilecektir.

Outsourcing (Dış Kaynakları Kullanma) yoluyla nasıl büyüyebiliriz?

Bir mal veya hizmetin üretiminin çeşitli safhalarında birbirini tamamlayıcı şekilde  işbirliği yapabilirler. Bu işbirlikleri değişik şekillerde ortaya çıkabilir.

I . Tedarikçileri veya Bayileri Ortak Etme: Bir işletme kendine girdi temin edenleri veya bayilerini  kara ortak edebilir.

II. Taşeronlaştırma: Temel kabiliyetlerini  geliştirerek rekabet üstünlüğü sağlamak isteyen bir işletme, esas faaliyet konusu dışındaki fonksiyonları taşeronlara devredebilir. Böylece, hem küçülerek  daha etkili bir yönetime kavuşur hem esas faaliyeti  işletmenin yapmak istemediği  fonksiyon üzerinde odaklaşan taşeronun maliyet avantajı kullanılır hem de rekabet üstünlüğü sağlar. Ülkemizde personel taşımacılığı, yemek temini, güvenlik hizmetleri, üretim tesislerinin isçiliğini devri taşeronlaştırma yöntemleri sıklıkla kullanılan dış kaynaklardır.

III. Fason İmalat: Tekstil işletmelerin ülkemizde sık kullandığı bir yöntemdir. Fason imalat da bir  çeşit taşeron kullanma yöntemidir. Ancak taşeronlaştırma strateji, küçülme stratejisini kaçınılmaz bir sonucu olarak ortaya çıkarken, fason imalat kuruluş safhasından itibaren planlanan bir örgütlenme türüdür.

Tedarikçileri veya bayileri ortak alarak nasıl büyümeli?

Tedarikçileri veya Bayileri Ortak Etme: Bir işletme kendine girdi temin edenleri veya bayilerini kara ortak edebilir. Bu şekilde finansman ve saklama maliyetlerinizi düşürmüş ve bir sinerji yaratmış olursunuz.

Kendi tedarik ağınıza ve kendi satış ağınıza sahip olmuş olursunuz. Bunu nasıl başaracağınızı düşünmeyin. Standards and Partners””””a danışın. Size destek olalım.

Taşeronlarla karı bölüşmek mi? Tüm riski ve yükü üstlenmek mi?

Taşeronlaştırma: Temel kabiliyetlerini  geliştirerek rekabet üstünlüğü sağlamak isteyen bir işletme, esas faaliyet konusunda dışındaki fonksiyonları taşeronlara devredebilir. Böylece, hem küçülerek  daha etkili bir yönetime kavuşur, hem esas faaliyeti  işletmenin yapmak istemediği  fonksiyon üzerinde odaklaşan taşeronun maliyet avantajı kullanılır, hem de rekabet üstünlüğü sağlar.

Standards and Partners şirketiniz yapısına uygun taşere edilebilir unsurların tespitinde ve bunların fayda ve risklerinin ölçülmesinde size destek verir.

Fason imalatçılar işletmeme ne fayda sağlar?

Fason İmalat: Tekstil işletmelerin ülkemizde sık kullandığı bir yöntemdir. Fason imalat da bir  çeşit taşeron kullanma yöntemidir. Genelde fason imalat kuruluş safhasından itibaren planlanan bir örgütlenme türü olmakla birlikte ileri aşamalarda da bu ihtiyaç ortaya çıkabilir ve Standards and Partners fasonlaşma sürecinde yanınızda olacaktır.

Ne yapıyorsan, en iyisini yap.

İşletmenin, yeni bir faaliyet alanına geçme, kaynaklarını başka bir işletme ile birleştirme ya da yeni ürün geliştirme için gerekli işgücü, makine ve sermayeye sahip olmadığı durumlarda mevcut faaliyet alanında elindeki imkânları değerlendirerek uzmanlaşmayı tercih edebilir. Tek bir konuda uzmanlaşmak rakiplere karşı bir rekabet avantajı oluşturabilir. Rekabet avantajı oluşturabilecek uzmanlık stratejinizi Standards and Partners ile birlikte oluşturun.

Farklılaşmak, Fark Yaratmak

Ürün ve hizmet üzerinde yapılacak farklılaşmalar ise diğer bir strateji türüdür. İşletme eski ürününün talebine bağlı olarak, aynı müşteri kitlesine yönelik yeni ürünler geliştirebilir. Bu strateji türüne yatay farklılaşma stratejisi denir. Piyasaya radyatör imalatıyla girip, kombi imalatına da başlamak bu türe örnek verilebilir. Yeni ürünler var olan müşteri kitlesi göz önüne alınarak geliştirildiğinden farklılaşmanın gerektirdiği ticari harcamalar yüksek olmayacak, talebi artıracak, tek tip ürün üretmenin getirdiği riskler azaltılacak ve genişleme sağlanacaktır.

Yatay farklılaşmanın dışında, işletme, mevcut faaliyet alanından kaynaklara ya da nihai ürünlere doğru genişleme yolunu da benimseyebilir. Buna Dikey farklılaşma stratejisi denir. Bu genişleme türünde, işletme mal satın aldığı ya da mal sattığı kişilere sağladığı kârı kendi lehine çevirmeyi seçer. 1966 yılında ticari hayatına karoseri üretimi ile başlayan Karsan Otomotiv’in daha sonra Peugeot J9 ve Hundai Truck üretimi ile nihai tüketiciye ulaşması bu genişleme türüne örnek gösterilebilir.

Bir başka farklılaşma (genişleme) türü ise,  risklerin çeşitli ürünler ya da pazarlar üzerine dağıtmanın amaçlandığı tek yönlü farklılaşma stratejisidir. Örneğin Ünilever, çamaşır deterjanı katagorisinde hem Omo hem de Rinso markası ile ürün üzerindeki riski paylaştırmaktadır. Bu strateji her ne kadar risk dağıtmakla ilgili olsa da, işletmenin yeni faaliyetleriyle birlikte toplam riskin artması söz konusudur.

Standards and Partners stratejinizi belirlerken size destek olur.

Teşvikler işletmelerin gaz pedalıdır.

Teşvik sistemleri işletmelerin karlılığına doğrudan etki eden ve rekabet avantajı sağlayan araçlardır. Devletler sosyo-ekonomik amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla bu tip para ve maliye politikası veya karma nitelikli politikalar kullanmaktadır.

Kamu ototriteleri vermiş olduğu teşviklerin kendi amaçladıkları kişiler tarafından, kendi amaçları yönünde, amaçladıkları zaman ve mekanda kullanıldığından emin olmak isterler. Diğer bir deyişle teşvik kanunlarını yaparken hedeflerini doğru tanımlamaya ve doğru sonuçlar almaya çalışırlar.  Bunun sonucu olarak da teşvik mevzuatı çoğu zaman çok daha karmaşık bir yapıya sahip olur. Teşvikler ve bunlara ilşikin süreçler Standards and Partners’ın ürün yelpazesi içinde yer almaktadır.

Sizin En Uygun Proje Hangisi?

İşletmenin genişleme stratejisi nedir? Hedefi nedir? Hedefin açıkça anlaşılması ve  hedefe ulaşmak için  iç ve dış kaynakların planlanması, organize edilmesi, tedarik edilmesi ve yönetilmesi projenin başarısında kilit faktördür. Finans kaynaklarının ve finansal yöntemlerinin seçimi ise kilit faktörün altın anahtarıdır. Bu seçimlerde ve proje yönetiminde Standards and Partners sizi destekler.

Yönetimin proje hedefleri nelerdir? Kaynaklar planlanmalıdır, proje organize edilmelidir, tedarik edilmesi ve finasmanı gerekmektedir.

Standards and Partners proje yönetimi konusunuda sizi destekleyebilir. Bütçenize uygun olarak projenizi tepeden tırnağa yönetebiliriz. Ya da sadece belli aşamalarda yol haritalarınız üzerinde çalışabilir ve planlarınızı ihtiyaca göre revize edebiliriz.

En İyileri Kullanmanın En Ucuz Yolu

Konusunda en iyiler. Sektörde en iyiler. En iyiler …

En iyi CEO çok şeyi bilir.  Doğru.

En iyi CEO danışır. Doğru.

İşletmelerde karar alma süreçleri teknik veriler, gelecek tahminlerine ve tecrübelere dayanır. Milyon dolar tutarında etkisi olabilecek önemli kararlarımız çoğu zaman yeni mezun genç bir çaylağın yazdığı rapor ile şekillenmektedir. Kapalı kapılar ardında günler, aylar hatta yıllar süren çabalar sonucunda alınan önemli kararlarda tek eksik kamu ve özel sektörde ilgili konuda tecrübeli, konusunda isim yapmış yerli veya yabancı professiyoneller ile kararı tartışmak kararlarınızı güçlendirir ve muhtemel karar risklerini elimine ederek başarınızı güvence altına alır.

Prosedür: 3.GÖZ toplantısından en az 20 iş günü öncesinde bir ön toplantı yapılır. Değerlendirilecek karar konusunda bilgilendirme yapılır ve en uygun ekibin hazırlıklı olarak toplantıda hazır bulunması sağlanır.

Toplantı Düzeni:   45 dakikalık 2 veya 3 seans yapılır.

Firmaların yönetim kurulları, denetim kurulları yanında “danışma kurulları”  oluşturulması sağlıklı bir yapı için SnP’nin önerdiği bir uygulamadır.

Danışma kurul veya komisyonları belirlenmiş periyotlarda toplanır ve güncel meseleler hakkında fikirlerini beyan eder.

SnP danışma komisyonu üyeleri firmanın bulunduğu sektör vr firmanın yapısı dikkate alınarak oluşturulur.

Bazı firma yönetim kurullarında teknik bilgi sahibi kişilerin sayısı gereken tartışma ortamlarının yaratılması için yeterli olmayabilir.

Bu durumda bir SnP partneri firmanın yönetim kurullarına dışarıdan dahil olur, her toplantısına katılır ve alınan kararlarda oylamaya katılır.

Yalnızca ve yalnızca alınan kararların yaratacağı muhtemel olumsuzlukları ortaya koyma amaçlı tartışmadır.